Obľúbené (0)

Môj obchod

0

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov poskytujú podrobné informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré spoločnosť Pepco Slovakia, s. r. o. zhromažďuje, keď navštívite jej webové stránky.

1. Prevádzkovateľ vašich osobných údajov

Pepco Slovakia, s. r. o., ul. Nevädzova 6, 821 01 Bratislava

2. Inšpektor ochrany údajov subjektov zo skupiny Pepco a jeho kontaktné údaje

Všetky subjekty skupiny Pepco menovali inšpektora ochrany údajov, na ktorého sa možno obrátiť vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spracovania osobných údajov a využívania práv súvisiacich so spracovaním údajov.

Ak chcete kontaktovať inšpektora ochrany údajov skupiny Pepco, použite, prosím, nasledujúce kontaktné údaje:

Adresa: Daniel Wieszczycki

Inšpektor ochrany osobných údajov

Pepco Poland Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 73 A, Poznaň

E-mailová adresa: dpo@pepco.eu

3. Na aké účely sú spracované vaše osobné údaje?

3.1 Všeobecne si návšteva našich webových stránok nevyžaduje poskytovanie žiadnych vašich osobných údajov.

3.2 Keď používate naše služby, zhromažďujeme informácie o tom, ako používatelia komunikujú so stránkami a ich obsahom, vrátane nasledujúceho: informácie týkajúce sa zariadenia a zapisovania do protokolov (systémové protokoly), ktoré obsahujú dátum, čas návštevy a číslo adresy IP zariadenia, z ktorého došlo k pripojeniu, a údaje o štatistike návštevnosti webových stránok a príchodu na každú stránku alebo odchodu z nej. Tieto aktivity sú zamerané na zlepšovanie služieb a prispôsobenie potrebám používateľa. Údaje tiež môžu byť použité na účely priameho marketingu. Údaje uložené v protokoloch servera nie sú spojené s konkrétnymi osobami používajúcimi web alebo systém a nie sú prevádzkovateľom používané na identifikáciu používateľa.

3.3 Okrem toho môžu byť vaše údaje spracované s vaším výslovným súhlasom na účely priameho marketingu prostredníctvom informačného spravodajcu. Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov informačného spravodajcu Pepco.

4. Ako dlho budú vaše osobné údaje uložené?

4.1 Pokiaľ ide o prispôsobenie obsahu webu prevádzkovateľa údajov vašim záujmom a tiež o riešenie vyhľadávacích robotov, ochranu pred zneužitím a štatistické merania a ďalej zlepšovanie služieb, prípadne o zobrazenie reklamy na webe prispôsobenej vašim záujmom, vaše údaje budú spracovávané, kým s tým budete súhlasiť, prípadne kým neprestanete využívať služby prevádzkovateľa vašich údajov.

4.2 Údaje budú spracované na marketingové účely (spravodajca), s vašimi údajmi budeme pracovať, kým svoj súhlas s týmto spracovaním neodvoláte.

5. Aký je právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov?

5.1 Pokiaľ ide o úpravu obsahu webu prevádzkovateľa údajov podľa vašich záujmov a tiež o riešenie vyhľadávacích robotov, ochranu pred zneužitím a štatistické merania a ďalej zlepšovanie služieb a v niektorých prípadoch o marketingové účely, vaše údaje budú spracované na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a tiež o zrušenie smernice 95/46/ES („GDPR“) (oprávnený záujem prevádzkovateľa). Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je prispôsobenie obsahu služieb prevádzkovateľa, napr. webových stránok, vašim potrebám tak, aby bola zaistená bezpečnosť týchto služieb a ďalej neustále zlepšovanie služieb prevádzkovateľa údajov a zobrazovanie reklamy na webe i mimo neho prispôsobené vašim záujmom.

5.2 Právnym základom na spracovanie vašich osobných údajov na marketingové účely (spravodajca) je váš dobrovoľný súhlas.

6. Požiadavka na poskytnutie údajov

6.1 Spracovanie údajov na účely úpravy obsahu webových stránok prevádzkovateľa údajov podľa vašich záujmov, detekcie robotov a pokusov o zneužitie služieb prevádzkovateľa údajov, štatistického merania a zlepšovania služieb prevádzkovateľa údajov je nevyhnutné na poskytovanie vysokokvalitných služieb zo strany prevádzkovateľa údajov. Ak nedovolíte, aby sme spracovávali vaše osobné údaje na tieto účely, môžete tým zabrániť riadnemu poskytovaniu služieb.

6.2 Poskytnutie osobných údajov na marketingové účely (spravodajca) je dobrovoľné.

7. Ktorým príjemcom budú k dispozícii vaše osobné údaje?

7.1 Vaše údaje môžu byť prevedené subjektom spracovávajúcim osobné údaje v mene prevádzkovateľa údajov, o. i. poskytovateľom služieb IT alebo marketingovým agentúram, a tieto subjekty údaje spracovávajú na základe zmluvy s prevádzkovateľom údajov a iba podľa jeho pokynov.

7.2 Vaše údaje môžu byť takisto poskytnuté subjektom, ktoré sú oprávnené ich získať na základe platných právnych predpisov, napr. donucovacím orgánom v prípade podania oznámenia príslušnému orgánu so zodpovedajúcim právnym základom (napr. na účely prebiehajúceho trestného konania).

8. Odoslanie údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru

Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

9. Aké sú vaše práva týkajúce sa spracovania osobných údajov?

Na spracovávanie vašich osobných údajov sa vzťahujú nasledujúce právne normy:

● právo na prístup k vašim údajom vrátane získania ich kópie;

● právo požadovať opravu údajov;

● právo na zmazanie údajov (v uvedených prípadoch);

● právo podať sťažnosť na orgán dozoru na ochranu osobných údajov;

● právo obmedzenia spracovania údajov.

V rozsahu, v ktorom sú vaše údaje spracovávané na základe súhlasu alebo ako súčasť poskytovanej služby (údaje sú nevyhnutné na poskytovanie služby), môžete tiež využiť nasledujúce práva:

● právo na odvolanie súhlasu, ak sú vaše údaje spracovávané na tomto základe; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe vášho súhlasu pred jeho odvolaním;

● právo na prenos osobných údajov, t. j. ak chcete svoje osobné údaje získať od prevádzkovateľa údajov v štruktúrovanom, všeobecne používanom formáte, ktorý je strojovo čitateľný. Tieto údaje môžete poskytnúť ďalšiemu prevádzkovateľovi údajov.

Na uplatnenie týchto práv je potrebné sa obrátiť na inšpektora ochrany osobných údajov na adrese dpo@pepco.eu

10. Informácie o súboroch cookie

10.1 Pri používaní služieb prevádzkovateľa údajov zostávate anonymní, ak sa nerozhodne inak. S ohľadom na všeobecné pravidlá pripojenia na internet sú informácie nachádzajúce sa v systémových protokoloch (napr. adresa IP) používané na technické účely súvisiace so správou serverov prevádzkovateľa údajov. Adresy IP ďalej slúžia na zhromažďovanie všeobecných štatistických demografických údajov (napr. o regióne, z ktorého sa nadviazalo pripojenie).

10.2 Váš webový prehliadač môže na disku vášho počítača ukladať malé textové súbory (angl. cookie). Súbory cookie obsahujú informácie, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie služieb, najmä tých, ktoré si vyžadujú oprávnenie.

10.3 Služby prevádzkovateľa údajov ukladajú súbory cookie v počítačoch používateľov na nasledujúce účely:

• lepšie prispôsobenie služieb potrebám používateľov, napríklad prezentácie alebo zoznamu obchodov vo vašom okolí;

• vytváranie štatistiky návštevnosti;

• prezentácie internetových reklám s obsahom čo najviac zodpovedajúcim záujmom používateľa.

10.4 Vzhľadom na životnosť súborov cookie a podobných technológií používame dva základné typy týchto súborov:

relačné – dočasné súbory uložené v koncovom zariadení používateľa do odhlásenia, opustenia webovej stránky a aplikácie alebo vymazania pomocou softvéru (webového prehliadača);

trvalé – uložené v koncovom zariadení používateľa v stanovenom čase v parametroch súborov cookie alebo kým ich používateľ nevymaže.

10.5 S ohľadom na cieľ, ktorému slúžia súbory cookie a podobné technológie, rozlišujeme ich nasledujúce typy:

Bezpečnostné – používané na zaistenie bezpečnosti, napr. na detekciu podvodov;

výkonové – umožňujú zhromažďovanie informácií o spôsobe používania webových stránok;

funkčné – umožňujú „zapamätať si“ nastavenia vybrané používateľom a prispôsobené používateľské rozhranie, napr. vybraný jazyk alebo oblasť umiestnenia používateľa, veľkosť písma, vzhľad stránky atď.;

Názov

Vydavateľ

Účel

Trvanie

rc::a

Google

Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi.

Trvalé

rc::c

Google

Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi.

Relácia

test_cookie

Google

Slúži na kontrolu, či prehliadač používateľa podporuje súbory cookie.

1 deň

SÚHLAS

YouTube

Slúži na zistenie, či návštevník v nastavení súborov cookie súhlasil s kategóriou marketingu. Tento súbor cookie je potrebný na zaistenie súladu webových stránok s GDPR.

2 roky

pepco_cookies

Pepco

 

1 mesiac

reklamné – umožňujú používateľom poskytovať reklamný obsah lepšie prispôsobený ich záujmom; webové stránky používajú formu internetového marketingu založenú na „retargetingu“; to umožňuje našim partnerom zobrazovať používateľom reklamy na základe ich interakcií s webovými stránkami; napríklad používateľovi, ktorý si na stránkach prezeral informácie o oblečení, sa na ďalších stránkach môže zobraziť reklama predstavujúca produkty, ktoré si už používateľ prezeral;

Názov

Vydavateľ

Účel

Trvanie

YSC

YouTube

Registruje jedinečné ID pre vedenie štatistík videí z YouTube, ktoré používateľ videl.

Relácia

_ga 

Google

Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na vytváranie štatistických údajov o tom, ako návštevník webové stránky používa.

2 roky

_gat 

Google

Používa sa v nástroji Google Analytics na obmedzenie množstva požiadaviek.

1 deň

_gid

Google

Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na vytváranie štatistických údajov o tom, ako návštevník webové stránky používa.

1 deň

collect

Google

Slúži na odosielanie údajov o zariadení a správaní návštevníka.

Relácia

_dc_gtm_

Google

Slúži na uloženie počtu požiadaviek na služby.

1 minúta

AMP_TOKEN

Google

Slúži na uloženie jedinečného ID používateľa.

30 sekúnd až 1 rok

__utma

Google

Slúži na rozlíšenie používateľov a relácií.

2 roky

__utmt

Google

Slúži na obmedzenie množstva požiadaviek.

10 minút

__utmb

Google

Slúži na určenie nových relácií/návštev.

30 minút

__utmz

Google

Slúži na uloženie zdroja návštevnosti alebo kampane, ktorá vysvetľuje, ako sa používateľ dostal na vaše stránky.

6 mesiacov

__utmv

Google

Slúži na ukladanie vlastných premenných na úrovni návštevníkov.

2 roky

OTZ

Google

Poskytuje súhrnnú analýzu návštevníkov webových stránok.

14 dní

štatistické – na vytváranie štatistík webových stránok a aplikácií.

Názov

Vydavateľ

Účel

Trvanie

_gac

Google

Slúži na ukladanie a sledovanie dosahu publika.

90 dní

_gcl

Google

Slúži na ukladanie a sledovanie konverzií.

Trvalé

c_user

Facebook

Slúži na uloženie jedinečného ID používateľa.

30 dní

presence

Facebook

Slúži na uloženie stavu chatu používateľa.

Relácia

_js_datr

Facebook

Slúži na uloženie používateľských predvolieb.

2 roky

_fbc

Facebook

Slúži na uloženie poslednej návštevy.

2 roky

fbm*

Facebook

Slúži na uloženie údajov o účte.

1 rok

xs

Facebook

Slúži na uloženie jedinečného ID relácie.

3 mesiace

wd

Facebook

Slúži na uloženie rozmerov okna prehliadača.

1 týždeň

fr

Facebook

Slúži na retargeting a doručovanie reklám.

3 mesiace

act

Facebook

Slúži na uloženie prihlásených používateľov.

90 dní

_fbp

Facebook

Slúži na uloženie a sledovanie návštev na rôznych webových stránkach.

3 mesiace

LOGIN_INFO

YouTube

Slúži na sledovanie zobrazenia videí na YouTube.

Od 6 mesiacov do 10 rokov

PREF

YouTube

Slúži na uloženie používateľských predvolieb.

8 mesiacov

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

Slúži na odhad šírky pásma používateľov na stránkach s integrovanými videami YouTube.

179 dní

APISID

Google

Slúži na prispôsobenie reklám.

 

SID

Google

Pomáha predchádzať podvodom a neoprávnenému prístupu.

2 roky

AID

Google

Slúži na prepojenie používateľských dát medzi zariadeniami, koordináciu reklám a meranie konverzií.

2 roky

NID

Google

Slúži na ukladanie informácií o návštevníkoch a prispôsobenie reklám.

6 mesiacov

IDE

Google

Používa sa so službou Google DoubleCLick na registráciu interakcie používateľa a meranie účinnosti reklám.

1 rok

SAPSID

Google

Slúži na ukladanie informácií o návštevníkoch a prispôsobenie reklám.

2 roky

HSID

Google

Pomáha predchádzať podvodom a neoprávnenému prístupu.

2 roky

VSC

YouTube

Slúži na sledovanie zobrazenia videí na YouTube.

Relácia

remote_sid

YouTube

Slúži na sledovanie zobrazenia videí na YouTube.

Relácia

llbcs

YouTube

Slúži na sledovanie zobrazenia videí na YouTube.

Relácia

wide

YouTube

Slúži na sledovanie zobrazenia videí na YouTube.

Relácia

10.6 Webový prehliadač je možné nakonfigurovať tak, aby bola celkom vypnutá možnosť ukladania súborov cookie na pevnom disku vášho počítača.

10.7 Ďalšie informácie o súboroch cookie a iných technológiách nájdete o. i. na Wikipédii (https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie) alebo v ponuke Pomocník webového prehliadača.

11. Ostatné informácie

11.1 Na stránkach prevádzkovateľa údajov môžu byť používané tzv. sociálne pluginy pre sociálne médiá ako Facebook, Google+ Twitter alebo Pinterest. Pomocou funkcií poskytovaných týmito modulmi plug-in je možné odporučiť určitý obsah alebo ho zdieľať v sociálnych sieťach. Majte na pamäti, že pri použití týchto modulov plug-in dochádza k výmene údajov medzi vami a príslušnou sociálnou sieťou. Prevádzkovateľ údajov tieto údaje nespracováva ani nemá žiadne informácie o tom, ako sú tieto údaje zhromažďované. Preto odporúčame, aby ste si pred použitím príslušného modulu plug-in prečítali podmienky a zásady ochrany osobných údajov vlastníkov týchto sociálnych sietí.

Naše kolekcie

Oblečenie a doplnky

Šmolkovia

Tak veľa, za tak málo!

Letné SUPER HITY

Svet mamičiek a detí

Prečo sa oplatí nakupovať v Pepco?

Je vám vždy nablízku

Viac ako 100 predajní.

Vždy nízke ceny

V predajniach Pepco nájdete všetko, čo potrebujete a za nízke ceny.

Široký výber

V predajniach Pepco nájdete široký výber produktov pre seba, svoju rodinu a domácnosť.

Nakupujte bez obáv

Do 30 dní môžete zakúpený tovar vrátiť v ktorejkoľvek predajni na Slovensku.