Viac za menej… každý deň!

Služba využíva cookies v súlade s Politikou súborov cookies. Podmienky uloženia alebo prístupu k súborom cookies môžete nastaviť vo svojom prehliadači.

Zásady ochrany osobných údajov


Politika súborov Cookies

Táto Politika súborov Cookies definuje pravidlá ukladania a prístupu k informáciám na prístrojoch Používateľa, s použitím súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb poskytovaných elektronickou cestou Administrátorom internetovej lokality www.pepco.pl na požiadanie Používateľa.

Administrátorom lokality www.pepco.sk je PEPCO MARKETING Sp. z o.o. so sídlom v Poznani, ul. Strzeszyńska 73A, NIP (DIČ) 782-25-15-260, REGON (IČO) 301590997.

    I.                    ČO SÚ TO SÚBORY COOKIES

Za súbory „cookies” treba považovať informatické dáta, konkrétne textové súbory, uchovávané v zariadeniach koncových používateľov, určené na používanie internetových stránok.

Súbory cookies použité Administrátorom sú pre zariadenie používateľa bezpečné a zvyčajne obsahujú: Názov domény, z ktorej pochádzajú, dobu uchovávania na zariadení a uchovávanú hodnotu.

   

II.                  TYPY POUŽÍVANÝCH COOKIES

Relačné (session) cookies –sú uchovávane v zariadeniach používateľa do chvíle ukončenia relácie prehliadača. Informácie, ktoré sú v nich zapísané, sa vymažú z pamäte zariadenia vo chvíli ukončenia relácie.

Trvalé cookies – sú uchovávané na zariadení používateľa, až kým sa nevymažú. Ukončenie relácie nespôsobuje ich odstránenie.

   

III.                ÚČELY POUŽÍVANIA COOKIES

Vlastné cookies (umiestňované Administrátorom)

  • Autentifikácia a udržiavanie relácie používateľa internetovej lokality 
  • Správna konfigurácia vybraných funkcií internetovej lokality
  • Optimalizácia a zlepšenie efektivity poskytovaných služieb
  • Zvyšovanie spoľahlivosti internetovej lokality

Zaistenie bezpečnosti internetovej lokality

Externé cookies (umiestňované partnermi Administrátora):

  • Zbieranie všeobecných a anonymných štatistických údajov prostredníctvom analytických nástrojov (Google Analytics, administrátor Google Inc so sídlom v USA)

   

    IV.                OSOBNÉ ÚDAJE 

Mechanizmus cookies nedovoľuje získavanie akýchkoľvek osobných údajov zo zariadenia používateľa.

 

    IV.                ODSTRAŇOVANIE SÚBOROV COOKIES

Predvolené nastavenia softvéru slúžiace na prezeranie internetových stránok umožňujú ukladať súbory cookies na koncovom zariadení.