Moja predajňa
LOADER
Menu
Produkty

Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov – Výberové konanie

PEPCO Czech Republic s.r.o., IČO: 24294420, Hvězdova 1716/2b, Praha, Nusle

Pepco Slovakia s. r. o., Nevädzova 6, Bratislava-Ružinov 821 01, IČO: 46 868 674 

(každá samostatne ďalej len „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ osobných údajov získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“).

Pre účely spracovania Vašich osobných údajov (ďalej aj ako ““) je prevádzkovateľom jedna z vyššie uvedených spoločností, ktorá je uvedená v konkrétnom inzeráte na pracovnú pozíciu ako zamestnávateľ, pre ktorú sa pracovná pozícia obsadzuje. Za účelom splnenia svojich informačných povinností si Vás prevádzkovateľ dovoľuje informovať o nasledovnom:

 

Prevádzkovateľ nesprístupňuje OÚ žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania OÚ. Prevádzkovateľ priamo neuskutočňuje prenos OÚ do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). Prevádzkovateľ využíva v prípade výberového procesu ako sprostredkovateľa poskytovateľa pracovného portálu spoločnosť LMC s.r.o.,  Jankovcova 1569//2c, Praha, IČO: 26441381, s ktorou má uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu. Sprostredkovateľ LMC má subdodávateľov, okrem iného v USA, s ktorou má uzatvorenú zmluva v súlade s rozhodnutím Európskej komisie zo 7. júna 2021 o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osobných údajov spracovateľom usadeným v tretích krajinách podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES, a to z dôvodu existencie rozsudku Súdneho dvora EU (veľká komora) zo 16. júla 2020 vo veci C 311/18). Viac nájdete na https://www.lmc.eu/cs/seznam-dodavatelu/. So spoločnosťou Microsofť (dodávateľ cloudových služieb) má prevádzkovateľ uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA, kde je uvedené, že osobné údaje môže prenášať do tretích krajín ale v tom prípade má uzatvorené štandardné zmluvné doložky. Viac k ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft nájdete na https://docs.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/gdpr. Prevádzkovateľ nespracúva OÚ pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie OÚ zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie OÚ zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností prevádzkovateľa, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ získava OÚ v prvom rade od dotknutých osôb a spracúva ich v rozsahu poskytnutých údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste, žiadosti o prijatie do zamestnania. Prevádzkovateľ môže získavať OÚ od svojich zamestnancov, ktorí odporučili uchádzača o zamestnanie resp. iného uchádzača v rozsahu poskytnutých údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste, žiadosti o prijatie do zamestnania resp. iných údajov súvisiacich s výberovým konaním a odporúčaním kandidáta. Prevádzkovateľ môže získavať OÚ taktiež z verejných prístupných zdrojov ako napr. Linkedln a registrov, alebo od tretích osôb, a to predovšetkým v súvislosti s výberovým konaním.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

  1. na základe žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné spracúvané (prístup k osobným údajom), za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov;
  2. na základe žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov;
  3. na základe žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b) v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie                          osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;

c) ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči                              priamemu marketingu;

d) osobné údaje sú spracúvané nezákonne;

e) na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané;

4. na základe žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;

5. podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

 

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u zodpovednej osoby prevádzkovateľa  dpo@pepco.eu, osobne v sídle prevádzkovateľa alebo poštou zaslanú na adresu uvedenú vyššie.

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), prevádzkovateľ má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp.  na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na prevádzkovateľa na zodpovednú osobu dpo@pepco.eu. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/ .

Aktualizované dňa 01.08.2022

Mohlo by sa vám tiež páčiť: