Hračky -50 % zľava na druhý kus / akcia trvá od 15. 5. 2024 do 2. 6. 2024 /

Obľúbené

Môj obchod

0

Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov – Kamery

Pepco Slovakia s.r.o., so sídlom Nevädzova 6, 821 01 Bratislava, IČO: 46 868 674 (ďalej len „Pepco Slovakia“ alebo „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ osobných údajov získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („nariadenie GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ZOOÚ“).

 

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch, môžete kedykoľvek namietať, aj bez uvedenia dôvodov. Námietku musíme riadne posúdiť. Ak nepreukážeme, že máme na spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné oprávnené dôvody a že tieto prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Vašu námietku môžete zaslať písomne na adresu: Pepco Slovakia s.r.o., so sídlom Nevädzova 6, 821 01 Bratislava, alebo e-mailom na dpo@pepco.eu

Podľa druhu zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len „“), z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať.

 

 

Spoločnosť Pepco Slovakia nesprístupňuje osobné údaje žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania osobných údajov. Pepco Slovakia neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). Pepco Slovakia  nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie osobných údajov plnenie zmluvy, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie povinností zo zmluvy.

V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákon (plnenie zákonných povinných), poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Pepco Slovakia, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

1) Na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti Pepco Slovakia potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné spracúvané (prístup k osobným údajom), za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov;

2) Na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti Pepco Slovakia opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov;

3) Na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti Pepco Slovakia vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b) v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie              osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;

c) ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;

d) osobné údaje sú spracúvané nezákonne;

e) na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané;

4) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti Pepco Slovakia obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti Pepco Slovakia overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) spoločnosť Pepco Slovakia už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;

5) z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané buď (A) z dôvodu nevyhnutnosti splnenia úlohy vo verejnom záujme alebo (B) na základe oprávneného záujmu Pepco Slovakia ako prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch (v prípadoch pokiaľ by Pepco Slovakia vykonávala na základe automatizovaného rozhodovania profilovanie);

6) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

 

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u zodpovednej osoby na adrese dpo@pepco.eu alebo osobne alebo poštou na adresu prevádzkovateľa. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť: „Ochrana osobných údajov „Kamery““.

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), spoločnosť Pepco Slovakia má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp.  na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na spoločnosť Pepco Slovakia, a to na zodpovednú osobu na adrese dpo@pepco.eu. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk/ .

Naše kolekcie

Kolekcia plná energie pre váš domov

Exotic Patio

Doplnky a hračky

Jar v záhrade

Prečo sa oplatí nakupovať v Pepco?

Je vám vždy nablízku

Viac ako 100 predajní.

Vždy nízke ceny

V predajniach Pepco nájdete všetko, čo potrebujete a za nízke ceny.

Široký výber

V predajniach Pepco nájdete široký výber produktov pre seba, svoju rodinu a domácnosť.

Nakupujte bez obáv

Do 30 dní môžete zakúpený tovar vrátiť v ktorejkoľvek predajni na Slovensku.