Hračky -50 % zľava na druhý kus / akcia trvá od 15. 5. 2024 do 2. 6. 2024 /

Obľúbené

Môj obchod

0

Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov – Vedenie databázy uchádzačov mimo výberového konania na základe súhlasu

Pepco Czech Republic s.r.o., IČO: 24294420, Hvězdova 1716/2b, Praha, Nusle a Pepco Slovakia s. r. o., Nevädzova 6, Bratislava-Ružinov 821 01, IČO: 46 868 674, ako spoloční prevádzkovatelia (ďalej len “spoloční prevádzkovatelia“ alebo jednotlivo „prevádzkovateľ“) získavajú a spracúva osobné údaje (ďalej len ““) dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“).

     1. SÚHLAS k účelu vedenia VŠEOBECNEJ DATABÁZY UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE A INÉ VÝBEROVÉ               KONANIA:

Zaškrknutím políčka na www.profesia.sk, alebo udelením súhlasu na link, ktorý Vám príde v emaily udeľujete spoločným prevádzkovateľom súhlas na účel evidencie vo Všeobecnej databáze uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom spracúvania osobných údajov je SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY podľa č. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, aby spoloční prevádzkovatelia spracúvali OÚ Vás ako dotknutej osoby v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov (najmä ako titul, meno, priezvisko, adresa,) a ďalších osobných údajov uvedených v zaslanom životopise (najmä ako vzdelanie, pracovné skúsenosti, vodičské schopnosti, kvalifikácia) a prípadne aj v zaslanom motivačnom liste a žiadosti o zamestnanie; ako aj ďalších údajov nevyhnutných na dosiahnutie účelu spracúvania; a to všetko za účelom VŠEOBECNEJ DATABÁZY UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE A INÝCH VÝBEROVÝCH KONANÍ.

 

Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie najneskôr tak, ako je uvedené v tabuľke nižšie v stĺpci “Doba spracúvania“. Súhlas sa udeľuje na uvedený účel dobrovoľne, pričom dotknutá osoba berie na vedomie, že odvolanie súhlasu je možné spôsobom, ktorý je určený nižšie pre podávanie žiadostí v rámci uplatňovania práva na prístup k OÚ. V prípade odvolania tohto súhlasu, spoloční prevádzkovatelia zastavia spracovateľské činnosti v súlade s príslušnou legislatívou. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania OÚ na základe odvolaného súhlasu pred jeho odvolaním.

     2. POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:

Spoloční prevádzkovatelia týmto ďalej poskytujú dotknutým osobám na účely súvisiace s vedením a správou VŠEOBECNEJ DATABÁZY UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE a iných výberových konaní a s tým súvisiacich účelov bližšie informácie podľa príslušných ustanovení GDPR a ZOOÚ:

 

 

 

 

 

 

 

Spoloční prevádzkovatelia nesprístupňujú OÚ žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania OÚ Spoloční prevádzkovatelia priamo neuskutočňuje prenos OÚ do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). Spoloční prevádzkovatelia využívajú v prípade výberového procesu ako sprostredkovateľa poskytovateľa pracovného portálu spoločnosť LMC s.r.o.,  Jankovcova 1569//2c, Praha, IČO: 26441381, s ktorou má uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu. Sprostredkovateľ LMC má subdodávateľov, okrem iného v USA, s ktorou majú uzatvorenú zmluvu v súlade s rozhodnutím Európskej komisie zo 7. júna 2021 o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osobných údajov spracovateľom usadeným v tretích krajinách podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES, a to z dôvodu existencie rozsudku Súdneho dvora EU (veľká komora) zo 16. júla 2020 vo veci C 311/18). Viac nájdete na https://www.lmc.eu/cs/seznam-dodavatelu/. So spoločnosťou Microsofť (dodávateľ cloudových služieb) majú spoloční prevádzkovatelia uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA, kde je uvedené, že osobné údaje môže prenášať do tretích krajín ale v tom prípade má uzatvorené štandardné zmluvné doložky. Viac k ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft nájdete na https://docs.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/gdpr. Prevádzkovateľ nespracúva OÚ pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie OÚ zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie OÚ zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností prevádzkovateľa, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

Spoloční prevádzkovatelia získavajú OÚ v prvom rade od dotknutých osôb a spracúvajú ich v rozsahu poskytnutých údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste, žiadosti o prijatie do zamestnania. Spoloční prevádzkovatelia môžu získavať OÚ od svojich zamestnancov, ktorí odporučili uchádzača o zamestnanie resp. iného uchádzača v rozsahu poskytnutých údajov obsiahnutých v životopise, motivačnom liste, žiadosti o prijatie do zamestnania resp. iných údajov súvisiacich s výberovým konaním a odporúčaním kandidáta. Spoloční prevádzkovatelia môžu získavať OÚ taktiež z verejných prístupných zdrojov ako napr. Linkedln a registrov, alebo od tretích osôb, a to predovšetkým v súvislosti s výberovým konaním.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

  1. na základe žiadosti vyžadovať od spoločných prevádzkovateľov potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné spracúvané (prístup k osobným údajom), za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov;2.
  2. na základe žiadosti vyžadovať od spoločných prevádzkovateľov  opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov;
  3. na základe žiadosti vyžadovať od spoločných prevádzkovateľov vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali

b) v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;

c) ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;

d) osobné údaje sú spracúvané nezákonne;

e) na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané;

 

4. na základe žiadosti vyžadovať od spoločných prevádzkovateľov  obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnému prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) spoločný prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;

 

5. podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR alebo ČR.

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u zodpovednej osoby prevádzkovateľa dpo@pepco.eu, osobne v sídle jedného zo spoločných prevádzkovateľov alebo poštou zaslanú na adresu uvedenú vyššie u jedného zo spoločných prevádzkovateľov.

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), prevádzkovateľ má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp.  na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na jedného zo spoločných prevádzkovateľov na zodpovednú osobu dpo@pepco.eu. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, www: https://dataprotection.gov.sk/ a Českej republiky https://www.uoou.cz/.

Aktualizované dňa 01.08.2022

 

Naše kolekcie

Kolekcia plná energie pre váš domov

Exotic Patio

Doplnky a hračky

Jar v záhrade

Prečo sa oplatí nakupovať v Pepco?

Je vám vždy nablízku

Viac ako 100 predajní.

Vždy nízke ceny

V predajniach Pepco nájdete všetko, čo potrebujete a za nízke ceny.

Široký výber

V predajniach Pepco nájdete široký výber produktov pre seba, svoju rodinu a domácnosť.

Nakupujte bez obáv

Do 30 dní môžete zakúpený tovar vrátiť v ktorejkoľvek predajni na Slovensku.