Jarné bundy zľava 30 % / akcia trvá od 16. 4. do 30. 4. / Podrobnosti o tejto akcii nájdete v

Obľúbené

Môj obchod

0

Podmienky a informácie o spracovávaní osobných údajov – Sociálne siete

Pepco Slovakia s.r.o., so sídlom Nevädzova 6, 821 01 Bratislava, IČO: 46 868 674 (ďalej len „Pepco Slovakia“ alebo „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ osobných údajov získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („nariadenie GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ZOOÚ“).

 

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

 

Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch, môžete kedykoľvek namietať, aj bez uvedenia dôvodov. Námietku musíme riadne posúdiť. Ak nepreukážeme, že máme na spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné oprávnené dôvody a že tieto prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

 

Vašu námietku môžete zaslať písomne na adresu: Pepco Slovakia s.r.o., so sídlom Nevädzova 6, 821 01 Bratislava, alebo e-mailom na dpo@pepco.eu

 

 

Podmienky a informácie o spracúvaní osobných údajov (ďalej len “OÚ“)  prevádzkovateľa vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy profilov prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má pri spracúvaní Vašich OÚ cez ich profily na sociálnych sieťach iba typické administrátorské oprávnenia. Pri používaní sociálnych sietí sú Vaše OÚ spracúvané aj zo strany poskytovateľov týchto sociálnych sietí (Facebook (https://www.facebook.com/Pepcosk), Instagram (https://www.instagram.com/pepco_sk/)). Nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich OÚ tretím stranám a nad ich cezhraničným prenosom do tretích krajín (ktoré vykonávajú daní poskytovatelia sociálnych sietí) nemáme spravidla žiadnu kontrolu a nezodpovedáme za ne. Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Za spracúvanie Vašich OÚ prostredníctvom sociálnych sietí zodpovedá prevádzkovateľ iba v prípade, ak sú do tohto spracúvania priamo zapojení ako spoloční prevádzkovateľ (štatistické účely Facebook, Instagram) alebo ako prevádzkovateľ využívajúci služby sprostredkovateľa. Prevádzkovateľ zodpovedá iba za jej vlastné marketingové aktivity a jej vlastné kampane na jej oficiálnych profiloch na sociálnych sieťach, ktoré vysvetľujú tieto podmienky ochrany súkromia.

 

FACEBOOK A INSTAGRAM:

OÚ pre sociálne siete Instagram a Facebook spracúva spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, 4 Námestie Grand Canal, prístav Grand Canal, Dublin 2 Írsko (ďalej len “Facebook“) tak, ako je to opísané v politike Facebooku na https://www.facebook.com/policy, https://help.instagram.com/519522125107875. Prevádzkovateľ by chcel zdôrazniť, že v tomto prípade môžu byť údaje užívateľov spracúvané aj mimo Európsku úniu. To môže mať za následok riziká pre užívateľa, pretože napr. vymáhanie práv užívateľov môže byť náročnejšie. Facebook sa však podriadil podmienkam ochrany súkromia EÚ – USA a súhlasí s tým, že bude dodržiavať normy EÚ na ochranu údajov (https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp). V prípade ostatných poskytovateľov sociálnych sietí postupuje prevádzkovateľ obdobne, a vždy si pre svoje oficiálne profily volia takú sociálnu sieť, ktorej prevádzkovateľ garantuje dodržiavanie noriem EÚ a dodržiavanie základných štandardov EÚ pre ochranu súkromia.

Pokiaľ nie je v týchto podmienkach uvedené inak, pre účel “sociálne siete – správa profilov“ v zásade platí, že prevádzkovateľ je voči prevádzkovateľom sociálnych sietí v postavení osobitného prevádzkovateľa a prevádzkovateľ sociálnych sietí v postavení osobitného prevádzkovateľa.

Odlišne od vyššie uvedeného je prevádzkovateľ voči prevádzkovateľovi sociálnej siete Facebook pre účel “sociálne siete – správa profilov“ v postavení samostatného prevádzkovateľa a prevádzkovateľ sociálnych sietí v postavení sprostredkovateľa prevádzkovateľa. V rámci tohto účelu môže prevádzkovateľ  využívať služby poskytované spoločnosťou Facebook, ktoré sú označené ako “data file custom audiences“ – tj. správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom v takomto prípade môže dochádzať k spájaniu  OÚ spracúvaných prevádzkovateľom s OÚ spracúvanými v databázach Facebooku a tiež služby označené ako “measurment and analytics“ – tj. služby v rámci ktorých Facebook spracúva OÚ v mene prevádzkovateľa s cieľom merať výkonnosť a dosah reklamných kampaní prevádzkovateľa a poskytuje prevádzkovateľovi prehľady používateľov, ktorí videli a reagovali na reklamný obsah prevádzkovateľa umiestnený na Facebookových profiloch prevádzkovateľa. K tomuto spracúvaniu OÚ užívateľov môže dôjsť v prípade, ak užívateľ v rámci používania používateľského profilu zriadeného na Facebooku bude vykonávať interakcie s reklamným obsahom prevádzkovateľa alebo s webstránkami prevádzkovateľa. V oboch týchto prípadoch využíva prevádzkovateľa spoločnosť Facebook ako sprostredkovateľa, pričom sa na spracúvanie OÚ užívateľov sa v takomto prípade uplatňujú nasledovné právne záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools , https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

 

Pre účel “sociálne siete – štatistické údaje“ je prevádzkovateľ spoločným prevádzkovateľom so spoločnosťou Facebook. V rámci tohto účelu môže prevádzkovateľ údaje o užívateľoch a o ich správaní na sociálnych sieťach získané prostredníctvom poskytovateľov sociálnych sietí Facebook spracúvať na účely prieskumu trhu a reklamy. Napr. zo správania užívateľov sociálnych sietí sa pri ich používaní vytvárajú tzv. Profily použitia, v ktorých sa ukladajú záujmy užívateľov, a to bez ohľadu na zariadenia používané užívateľmi. Profily použitia sa môžu následne využívať pri ponuke a zobrazovaní reklám danému užívateľovi, tzv. personalizovaná reklama. Na tieto účely sa ukladajú v počítačoch užívateľov aj tzv. cookies , v ktorých je uložené užívateľské správanie a záujmy daného užívateľa.  V rámci účelu “sociálne siete – štatistické údaje“ Facebook poskytuje prevádzkovateľovi ako majiteľovi a správcovi jeho oficiálnych profilov na sociálnych sieťach (tzv. fanpage) štatistiku a informácie v takom rozsahu že ich je možne považovať za OÚ, nakoľko tieto pomáhajú prevádzkovateľovi získavať prehľad o druhoch akcií, ktoré užívatelia na svojich stránkach vykonávajú (ďalej len “Informácie o stránke“). Za účelom zbierania a spracúvania štatistických údajov je prevádzkovateľ so spoločnosťou Facebook spoločnými prevádzkovateľmi, pričom OÚ získané na tieto účely sú spracúvané na základe dohody spoločných prevádzkovateľov medzi prevádzkovateľom a Facebookom. Dohoda je dostupná tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum a tu https://sk-sk.facebook.com/help/instagram/155833707900388.

 

Informácie o tom, ako máte postupovať v prípade uplatnenia práva dotknutej osoby a ďalšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov sú uvedené v informáciách Facebooku a Instagramu na: https://www.facebook.com/about/privacy/, opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads and https://help.instagram.com/581066165581870?ref=dp a.

 

V prípade ostatných poskytovateľov sociálnych sietí sú obdobné údaje uvedené vždy priamo na ich stránke v sekcii základných dokumentov, ktoré sú označené napr. ako “Ochrana súkromia“ alebo “Cookies“.

 

V tabuľke sú uvedené účely spracúvania OÚ, z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ ich spracúvania, ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracúvať.

 

Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania osobných údajov. Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru), prenos do tretej krajiny môže vykonávať prevádzkovateľ sociálnej siete viac nájdete na https://www.facebook.com/about/privacy/; https://www.facebook.com/settings?tab=ads; https://help.instagram.com/581066165581870?ref=dp a. Prevádzkovateľ  nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

 

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie osobných údajov zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností prevádzkovateľ, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

 • na základe žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné spracúvané (prístup k osobným údajom), za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov;
 • na základe žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov;
 • na základe žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;
 3. ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
 4. osobné údaje sú spracúvané nezákonne;
 5. na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané;
 • na základe žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
 1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľa overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

 

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u zodpovednej osoby na adrese dpo@pepco.eu, alebo osobne alebo poštou na adresu prevádzkovateľa. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť Ochrana osobných údajov „Sociálne siete“.

 

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), prevádzkovateľ má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp.  na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

 

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na prevádzkovateľa, a to na zodpovednú osobu. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/.

 

Aktualizované dňa 01.05.2022

 

Prečo sa oplatí nakupovať v Pepco?

Je vám vždy nablízku

Viac ako 100 predajní.

Vždy nízke ceny

V predajniach Pepco nájdete všetko, čo potrebujete a za nízke ceny.

Široký výber

V predajniach Pepco nájdete široký výber produktov pre seba, svoju rodinu a domácnosť.

Nakupujte bez obáv

Do 30 dní môžete zakúpený tovar vrátiť v ktorejkoľvek predajni na Slovensku.