Viac za menej… každý deň!

Používame cookies na reklamné a štatistické účely a tiež na účely prispôsobenia našej ponuky vašim potrebám. Nastavenie cookies si môžete kedykoľvek zmeniť vo vašom prehliadači tak, že niektoré tieto súbory buď povolíte, alebo zakážete. Pokiaľ budete tieto webové stránky používať bezo zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme zaznamenávať tieto informácie (cookies) do pamäte vášho koncového zariadenia (počítača, mobilného telefónu a pod.) a budeme k nim získavať prístup pre vyššie uvedené účely. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany súkromia.

Zásady ochrany súkromia - Newsletter


Prihlásením sa k odberu newslettrov súhlasíte so spracúvaním osobných údajov na účely oslovovania s marketingovými ponukami prevádzkovateľa: Pepco Slovakia, s.r.o., Nevädzova 6, 821 01 Bratislava, IČO: 46 868 674. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie po 5 rokoch odo dňa udelenia súhlasu. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom:PEPCO Poland Sp. z o. o. z so sídlom Strzeszyńska 73A, Poznan, NIP 782-21-31-157, WMC Praha, a.s., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO: 26509954, súd, orgány činné v trestnom konaní, Slovenská obchodná inšpekcia za účelom komunikácie marketingových kampaní. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

V záujme prispôsobovania marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám bude prevádzkovateľ na základe histórie Vašich objednávok vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk bude využívať Vaše cookies a google analytics. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má  najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Spoločnosť Pepco Slovakia vyhovie oprávnenej  žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: osobneudaje@pepco.sk.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

a)              emailovou správou zaslanou na adresu zakaznik@pepco.eu.,

b)             telefonicky (+421 948 116 700) alebo

c)              zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.